inwentaryzacja drzewostanu w parku
   
 
 

INWENTARYZACJA ZIELENI

 
Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne w zieleni miejskiej, parkach i pasach przydrożnych. Podczas prac dokonujemy pomiarów lokalizacji drzew i krzewów oraz nanosimy je na podkład sytuacyjny. Inwentaryzacja zawiera wykaz istniejących drzew i krzewów w formie tabeli (nazwa polska i łacińska). Do każdej rośliny przypisana forma występowania roślin (soliter, grupa, szpaler), pierśnica (średnicę pnia na wysokości 1,30m), średnica korony, szacunkowa wysokość, powierzchnia krzewów (w m2), uwagi odnośnie stanu istniejącego (stan zdrowia, ubytki).    Na podstawie inwentaryzacji sporządzamy opinie i ekspertyzy dendrologiczne oraz szczegółowe projekty gospodarki drzewostanem.
 

inwentaryzacja drzewostanu __ gospodarka drzewostanem __ analizy dendrologiczne __inwentaryzacja zieleni